Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Komisje Rady Gminy

Komisje Rady Gminy zaliczane są do jej wewnętrznych organów. Rada Gminy w drodze uchwały powołuje komisje stałe i doraźne, przeznaczone do wykonania określonych zadań. Ustala też liczbę członków komisji, ich skład oraz określa przedmiotowy zakres ich działania. W skład każdej komisji wchodzą przewodniczący komisji, zastępca przewodniczącego oraz członkowie. Przewodniczący komisji wybierani i odwoływani są w drodze uchwały przez Radę Gminy.

Komisje stałe podejmują i realizują wszystkie przedsięwzięcia służące wykonaniu zadań Rady oraz zadania przez nią zlecone. Do głównych zadań komisji stałych należy:

 • sprawowanie nadzoru w zakresie spraw, do których komisja została powołana;
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę i Wójta;
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał;
 • Sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady przez Wójta, w ramach kompetencji komisji;
 • współdziałanie komisji w przypadku rozpatrywania zadań wspólnych dla komisji, poprzez wspólne posiedzenia oraz podejmowanie wspólnych wniosków i opinii;
 • współpraca z komisjami sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego. Komisje pracują zgodnie z przedłożonym Radzie rocznym planem pracy na jawnych posiedzeniach.

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Jej kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, w jej obecny skład wchodzi 15 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich przez uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy.

Rada Gminy obraduje na sesjach rady zwoływanych przez jej przewodniczącego. Obsługę administracyjną Rady, Radnych i komisji rady oraz sesji zapewnia Wójt Gminy.

Komisja Rewizyjna.

 • Paweł Andrzej Bochyński - Przewodniczący
 • Dominik Janusz Mańka
 • Anna Suszek
 • Sławomir Jan Wiącek
 • Witold Wąsik

Komisja ds. Budżetu Rolnictwa i Oświaty.

 • Marek Bogusław Wac - Przewodniczący
 • Małgorzata Stanisława Suszek - Wiceprzewodniczący
 • Paweł Andrzej Bochyński
 • Józef Grzegorz Szymaniak
 • Mateusz Piotr Wawrzycki
 • Monika Wrona

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji

 • Mateusz Piotr Wawrzycki - Przewodniczący
 • Witold Henryk Wąsik
 • Marek Bogusław Wac
 • Sławomir Jan Wiącek
 • Monika Wrona

Metryka strony:

Osoba publikująca: Marcin Kucharski
Data publikacji: 27.03.2023
Autor dokumentu: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 17.12.2014
Dokument oglądany razy: 3 731

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski