Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Budowa ścieżki turystycznej ID. 7011.1.2017

Znak sprawy: ID. 7011.1.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Gmina Rybczewice zaprasza do składania ofert w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30000 euro na sporządzanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą „Budowa ścieżki turystycznej - chodnika w punkcie węzłowym Szlaku Jana III Sobieskiego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski – Żółkiewka – Nielisz – Sitaniec w zakresie wykonania ścieżki turystycznej - chodnika na odcinkach od km 11+420,00 do km 11+742,00 ( strona lewa ) i od km 12+961,76 do km 13+440,00 (strona lewa ) w miejscowości Rybczewice Drugie, Gmina Rybczewice.”

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Gmina Rybczewice
Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice
NIP: 712-292-64-46, REGON: 431020003
nr telefonu (81) 58 44 461, nr faksu (81) 81 58 44 474
Godziny urzędowania Urzędu Gminy Rybczewice:
poniedziałek: godz. 9.00 – 17.00. wtorek-piątek godz. 8.00 – 16.00.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest
Opracowanie dokumentacji projektowych pn. „Budowa ścieżki turystycznej- chodnika w punkcie węzłowym Szlaku Jana III Sobieskiego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski – Żółkiewka – Nielisz – Sitaniec w zakresie wykonania ścieżki turystycznej - chodnika na odcinkach od km 11+420,00 do km 11+742,00 ( strona lewa ) i od km 12+961,76 do km 13+440,00 (strona lewa ) w miejscowości Rybczewice Drugie, Gmina Rybczewice.
Dokumentację projektową opracować oddzielnie dla każdego odcinka planowanej ścieżki turystycznej - chodnika.
Zaprojektować ścieżkę turystyczną - chodnik o szerokości minimum 1,50 m, który należy zlokalizować po stronie lewej zgodnie z kilometrażem w maksymalnym zbliżeniu do granicy pasa drogowego, uzyskać mapę do celów projektowych, zaprojektować właściwe odwodnienie drogi i ścieżki turystycznej - chodnika oraz w razie konieczności uzyskać pozwolenie wodno – prawne. Projektowane odcinki należy dowiązać do rozwiązań projektowych zawartych we wcześniejszych dokumentacjach projektowych opracowanych na zlecenie Gminy Rybczewice.
Dokumentacja techniczna winna zawierać:
1) Projekt budowlano - wykonawczy w tym - decyzje i uzgodnienia (szczególnie operaty wodnoprawne i decyzje środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia) jeżeli będą konieczne do uzyskania zgłoszenia robót, pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.
2) Projekt branży drogowej z docelowym projektem organizacji ruchu jeśli zostaną wprowadzone zmiany powierzchniowe (rów kryty ),
3) Inne branże - jeśli występują,
4) Przedmiar robót i kosztorys inwestorki
6) Do celów przetargowych należy sporządzić kompletną dokumentację w wersji elektronicznej (PDF).
Dokumentację projektową opracować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie UDMwk. 4270.562.1.2016 z dnia 16.12.2016r. ( zał. Nr 2 )

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej ustala się na dzień 20 marca 2017r.

4. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

W ofercie proszę o podanie kwoty wynagrodzenia za sporządzenie projektu dla każdego odcinka ścieżki turystycznej - chodnika oddzielnie netto + podatek VAT = kwota brutto , podanie kwoty za całość opracowania projektowego oraz terminu wykonania dokumentacji projektowej.
Cenę oferty należy umieścić na formularzu ofertowym wg załączonego druku (wg załącznika nr 1 do zapytania).
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. PRZYGOTOWANIE OFERTY.
Ofertę należy złożyć na/lub według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.
Złożona oferta powinna zawierać:

  • Nazwę i adres Wykonawcy, NIP, REGON, e-mail, telefon
  • Cenę za opracowanie projektu każdego odcinka ścieżki turystycznej – chodnika netto + podatek VAT = kwota brutto
  • Cenę za opracowanie całości dokumentacji projektowej ,
  • Termin opracowania projektu decyzji,

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty (innego doręczyciela) , osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Rybczewice do dnia 02.02.2017 r. do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2017 r. o godz. 15:15 w siedzibie Zamawiającego.

7. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) W zakresie przedmiotu zamówienia i procedury: Pan Tomasz Machul, - tel. 81/584-44-65, fax.: 81/584-44-74.

8. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty.
Załącznik nr 2 – Warunki techniczne z ZDW Lublin


Załączniki:

Metryka strony:

Osoba publikująca: Renata Trała
Data publikacji: 27.01.2017
Autor dokumentu: Michał Majewski
Dokument z dnia: 27.01.2017
Dokument oglądany razy: 2 116

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski