Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.01.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uchwały Rady Gminy Rybczewice

Uchwały

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2022 roku 
UCHWAŁA NR XXXVII/234/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Rybczewice 171 KB
UCHWAŁA NR XXXVII/233/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr II/12/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2019 167 KB
UCHWAŁA NR XXXVI/232/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2022 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 164 KB
UCHWAŁA NR XXXVI/231/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 171 KB
UCHWAŁA NR XXXVI/230/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2022  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 226 KB
UCHWAŁA NR XXXVI/229/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 3957 KB
UCHWAŁA NR XXXVI/228/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 439 KB
UCHWAŁA NR XXXV/227/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 25 listopada 2022 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji. 165 KB
UCHWAŁA NR XXXV/226/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 25 listopada 2022 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Oświaty 166 K
UCHWAŁA NR XXXV/225/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 25 listopada 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 3831 KB
UCHWAŁA NR XXXV/224/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 25 listopada 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 338 KB
UCHWAŁA NR XXXV/223/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 25 listopada 2022 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2023 274 KB
UCHWAŁA NR XXXV/222/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 25 listopada 2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2023 175 KB
UCHWAŁA NR XXXV/221/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 25 listopada 2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok 166 KB
UCHWAŁA NR XXXIV/220/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 listopada 2022 w sprawie rozpatrzenia petycji 264 KB
UCHWAŁA NR XXXIV/219/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 listopada 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 3 833 KB
UCHWAŁA NR XXXIV/218/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 listopada 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 532 KB
UCHWAŁA NR XXXIII/217/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 października 2022 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rybczewice 226 KB
UCHWAŁA NR XXXIII/216/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 października 2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rybczewice na lata 2021-2030 3 582 KB
UCHWAŁA NR XXXIII/215/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 października 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 3 833 KB
UCHWAŁA NR XXXIII/214/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 października 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 510 KB
UCHWAŁA NR XXXII/213/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 września 2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego 167 KB
UCHWAŁA NR XXXII/212/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 września 2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 162 KB
UCHWAŁA NR XXXII/211/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 września 2022 w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie Gminy Rybczewice 291 KB
UCHWAŁA NR XXXII/210/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 września 2022 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie gm. Rybczewice 273 KB
UCHWAŁA NR XXXII/209/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 września 2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rybczewice a Gminą Piaski 163 KB
UCHWAŁA NR XXXII/208/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 września 2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rybczewice a Gminą Fajsławice 164 KB
UCHWAŁA NR XXXII/207/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 września 2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybczewice w roku szkolnym 2022/2023 163 KB
UCHWAŁA NR XXXII/206/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 września 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 3 836 KB
UCHWAŁA NR XXXII/205/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 września 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 518 KB
UCHWAŁA NR XXXI/204/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 czerwca 2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 162 KB
UCHWAŁA NR XXXI/203/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 czerwca 2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 167 KB
UCHWAŁA NR XXXI/202/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 czerwca 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 3 846 KB
UCHWAŁA NR XXXI/201/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 czerwca 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 473 KB
UCHWAŁA NR XXXI/200/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 czerwca 2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok 166 KB
UCHWAŁA NR XXXI/199/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 czerwca 2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2021 rok 164 KB
UCHWAŁA NR XXXI/198/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 czerwca 2022 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybczewice za 2021 rok 161 KB
UCHWAŁA NR XXX/197/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 maja 2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 163 KB
UCHWAŁA NR XXX/196/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 maja 2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2022 roku 822 KB
UCHWAŁA NR XXX/195/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 maja 2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/154/2021 Rady Gminy Rybczewice z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybczewice w roku szkolnym 2021/2022 168 KB
UCHWAŁA NR XXX/194/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 maja 2022 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 172 KB
UCHWAŁA NR XXX/193/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 maja 2022 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybczewice 314 KB
UCHWAŁA NR XXX/192/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 maja 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 3 315 KB
UCHWAŁA NR XXX/191/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 maja 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 478 KB
UCHWAŁA NR XXIX/190/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 kwietnia 2022 r. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego. 699 KB
UCHWAŁA NR XXIX/189/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 569 KB
UCHWAŁA NR XXIX/188/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 162 KB
UCHWAŁA NR XXIX/187/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 kwietnia 2022 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybczewice na lata 2022-2023 481 KB
UCHWAŁA NR XXVIII/186/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny działki nr 2733/1 w Pilaszkowicach Drugich 164 KB
UCHWAŁA NR XXVIII/185/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 16 marca 2022 r.  sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2022 roku.

626 KB

UCHWAŁA NR XXVIII/184/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 16 marca 2022 r.  w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Rybczewice” 531 KB
UCHWAŁA NR XXVIII/183/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych 168 KB
UCHWAŁA NR XXVIII/182/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybczewice 168 KB
UCHWAŁA NR XXVIII/181/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 168 KB
UCHWAŁA NR XXVIII/180/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Krzczonów zadania polegającego na zarządzaniu drogą gminną Nr 105758L położoną na działce 1310 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Stryjno – Żuków- Krzczonów do wysokości działki nr 933 położonej w obrębie ewidencyjnym Stryjno Drugie 170 KB
UCHWAŁA NR XXVIII/179/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej 169 KB
UCHWAŁA NR XXVIII/178/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 16 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 642 KB
UCHWAŁA NR XXVIII/177/2022 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 165 KB
  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2021 roku 
UCHWAŁA NR XXVII/176/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rybczewice a Gminą Fajsławice 165 KB
UCHWAŁA NR XXVII/175/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 185 KB
UCHWAŁA NR XXVII/174/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 267 KB
UCHWAŁA NR XXVII/173/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Klubu ,, Senior+” 168 KB
UCHWAŁA NR XXVII/172/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Rybczewice” i przekazania go do zaopiniowania 541 KB
UCHWAŁA NR XXVII/171/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji ds. Skarg , Wniosków i Petycji. 165 KB
UCHWAŁA NR XXVII/170/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 164 KB
UCHWAŁA NR XXVII/169/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 1,27 MB
UCHWAŁA NR XXVII/168/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2022 801 KB
UCHWAŁA NR XXVI/167/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rybczewice na rok 2022 467 KB
UCHWAŁA NR XXVI/166/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dla Gminy Rybczewice 385 KB
UCHWAŁA NR XXVI/165/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 163 KB
UCHWAŁA NR XXVI/164/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 440 KB
UCHWAŁA NR XXVI/163/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego. 405 KB
UCHWAŁA NR XXVI/162/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego 167 KB
UCHWAŁA NR XXVI/161/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybczewice 168 KB
UCHWAŁA NR XXVI/160/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 310 KB
UCHWAŁA NR XXVI/159/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 167 KB
UCHWAŁA NR XXVI/158/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych. 166 KB
UCHWAŁA NR XXVI/157/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Rybczewice 168 KB
UCHWAŁA NR XXVI/156/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 169 KB
UCHWAŁA NR XXVI/155/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rybczewice 167 KB
UCHWAŁA NR XXVI/154/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybczewice w roku szkolnym 2021/2022 163 KB
UCHWAŁA NR XXVI/153/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Rybczewice 163 KB
UCHWAŁA NR XXVI/152/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego 167 KB
UCHWAŁA NR XXVI/151/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego 167 KB
UCHWAŁA NR XXVI/150/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 704 KB
UCHWAŁA NR XXVI/149/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 552 KB
UCHWAŁA NR XXVI/148/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2022 rok 166 KB
UCHWAŁA NR XXVI/147/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2022 176 KB
UCHWAŁA NR XXVI/146/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2022 271 KB
UCHWAŁA NR XXVI/145/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok 165 KB
UCHWAŁA NR XXVI/144/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 grudnia 2021 r w sprawie wyboru I i II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Rybczewicach 160 KB
UCHWAŁA NR XXII/133/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2021 roku. 415 KB
UCHWAŁA NR XXII/132/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rybczewice na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji 376 KB
UCHWAŁA NR XXII/131/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 129 KB
UCHWAŁA NR XXII/130/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 129 KB
UCHWAŁA NR XXII/129/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 216 KB
UCHWAŁA NR XXII/128/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie sprawie rozpatrzenia petycji. 214 KB
UCHWAŁA NR XXII/127/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Rybczewice. 128 KB
UCHWAŁA NR XXII/126/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji i Wybór Przewodniczącego Komisji. 137 KB
UCHWAŁA NR XXII/125/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. 398 KB
UCHWAŁA NR XXII/124/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 516 KB
UCHWAŁA NR XXII/123/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 603 KB
UCHWAŁA NR XX/122/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Rybczewicach 120 KB
UCHWAŁA NR XX/121/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Rybczewicach 123 KB
UCHWAŁA NR XX/120/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Rybczewicach 123 KB
UCHWAŁA NR XX/119/2021 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy w Rybczewicach 122 KB
Kategoria: Uchwały z 2020 roku
UCHWAŁA NR XIX/118/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 22 GRUDNIA 2020  w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargę na Wójta Gminy Rybczewice 453 KB
UCHWAŁA NR XIX/117/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 22 GRUDNIA 2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Rybczewice 429 KB
UCHWAŁA NR XIX/116/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 22 GRUDNIA 2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rybczewice na rok 2021 477 KB
UCHWAŁA NR XIX/115/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 22 GRUDNIA 2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 864 KB
UCHWAŁA NR XIX/114/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 22 GRUDNIA 2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2021 1166 KB
UCHWAŁA NR XVIII/113/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 LISTOPADA 2020 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 398 KB
UCHWAŁA NR XVIII/112/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 LISTOPADA 2020 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok 259 KB
UCHWAŁA NR XVIII/111/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 LISTOPADA 2020 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2021 402 KB
UCHWAŁA NR XVIII/110/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 LISTOPADA 2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2021 299 KB
UCHWAŁA NR XVIII/109/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 LISTOPADA 2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok 259 KB
UCHWAŁA NR XVII/108/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 PAŹDZIERNIKA 2020 4907 KB
UCHWAŁA NR XVII/107/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 PAŹDZIERNIKA 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 598 KB
UCHWAŁA NR XVII/106/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 PAŹDZIERNIKA 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 468 KB
UCHWAŁA NR XVI/105/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 WRZEŚNIA 2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin 113 KB
UCHWAŁA NR XVI/104/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 WRZEŚNIA 2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybczewice w roku szkolnym 2020/2021 107 KB
UCHWAŁA NR XVI/103/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 WRZEŚNIA 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rybczewice a Gminą Piaski 108 KB
UCHWAŁA NR XVI/102/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 WRZEŚNIA 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 461 KB
UCHWAŁA NR XVI/101/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 WRZEŚNIA 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 666 KB
UCHWAŁA NR XV/100/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 SIERPNIA 2020 w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rybczewice 113 KB
UCHWAŁA NR XV/99/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 SIERPNIA 2020 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej 108 KB
UCHWAŁA NR XV/98/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 SIERPNIA 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 479 KB
UCHWAŁA NR XV/97/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 SIERPNIA 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 477 KB
UCHWAŁA NR XV/96/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 SIERPNIA 2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 111 KB
UCHWAŁA NR XV/95/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 SIERPNIA 2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2019 rok 109 KB
UCHWAŁA NR XV/94/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 SIERPNIA 2020 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybczewice za 2019 rok 106 KB
UCHWAŁA NR XIV/93/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 25 CZERWCA 2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19 322 KB
UCHWAŁA NR XIV/92/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 25 CZERWCA 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 479 KB
UCHWAŁA NR XIV/91/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 25 CZERWCA 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 569 KB
UCHWAŁA NR XIII/90/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 01 CZERWCA 2020 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 202 KB
UCHWAŁA NR XIII/89/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 01 CZERWCA 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rybczewice a Gminą Piaski 108 KB
UCHWAŁA NR XIII/88/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 01 CZERWCA 2020 w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rybczewice 278 KB
UCHWAŁA NR XIII/87/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 01 CZERWCA 2020 w sprawie powierzenia Gminie Piaski zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego 110 KB
UCHWAŁA NR XIII/86/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 01 CZERWCA 2020 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Anusin, Bujanica, Chodyłówka, Karczew, Łączki, Pasów, Popów. 356 KB
UCHWAŁA NR XIII/85/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 01 CZERWCA 2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Rybczewice 126 KB
UCHWAŁA NR XIII/84/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 01 CZERWCA 2020 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Rybczewice 2 936 KB
UCHWAŁA NR XIII/83/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 01 CZERWCA 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 514 KB
UCHWAŁA NR XIII/82/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 01 CZERWCA 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 846 KB
UCHWAŁA NR XII/81/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 02 LUTEGO 2020 w sprawie funduszu sołeckiego 93 KB
UCHWAŁA NR XII/80/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 02 LUTEGO 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 458 KB
UCHWAŁA NR XII/79/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 02 LUTEGO 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 836 KB
UCHWAŁA NR XII/78/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 02 LUTEGO 2020 w sprawie aktualizacji dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Rybczewice” 1 368 KB
UCHWAŁA NR XII/77/2020 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 02 LUTEGO 2020  w sprawie sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych GminyRybczewice 114 KB
UCHWAŁA NR XI/76/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 GRUDNIA 2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 276 KB
UCHWAŁA NR XI/75/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 GRUDNIA 2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik 91 KB
UCHWAŁA NR XI/74/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 GRUDNIA 2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rybczewice na rok 2020. 192 KB
UCHWAŁA NR XI/73/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 GRUDNIA 2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Rybczewice 197 KB
UCHWAŁA NR XI/72/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 GRUDNIA 2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybczewice w roku szkolnym 2019/2020 72 KB
UCHWAŁA NR XI/71/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 GRUDNIA 2019 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 180 KB
UCHWAŁA NR XI/70/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 GRUDNIA 2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 681 KB
UCHWAŁA NR XI/69/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 GRUDNIA 2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2020 941 KB
UCHWAŁA NR XI/68/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 GRUDNIA 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 328 KB
UCHWAŁA NR X/67/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 4 GRUDNIA 2019 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rybczewice 250 KB
UCHWAŁA NR X/66/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 4 GRUDNIA 2019 w sprawie rozpatrzenia petycji 89 KB
UCHWAŁA NR X/65/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 4 GRUDNIA 2019 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej 91 KB
UCHWAŁA NR X/64/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 4 GRUDNIA 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 439 KB
UCHWAŁA NR X/63/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 4 GRUDNIA 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 727 KB
UCHWAŁA NR IX/62/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 20 LISTOPADA 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 94 KB
UCHWAŁA NR IX/61/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 20 LISTOPADA 2019 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2020 291 KB
UCHWAŁA NR IX/60/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 20 LISTOPADA 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2020 94 KB
UCHWAŁA NR IX/59/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 20 LISTOPADA 2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok 90 KB
UCHWAŁA NR IX/58/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 20 LISTOPADA 2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środkówkomunikacji elektronicznej 277 KB
UCHWAŁA NR IX/57/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 20 LISTOPADA 2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik 96 KB
UCHWAŁA NR VIII/56/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 PAŹDZIERNIKA 2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 93 KB
UCHWAŁA NR VIII/55/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 PAŹDZIERNIKA 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 438 KB
UCHWAŁA NR VIII/54/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 PAŹDZIERNIKA 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 742 KB
UCHWAŁA NR VIII/53/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 PAŹDZIERNIKA 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 90 KB
UCHWAŁA NR VIII/52/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 PAŹDZIERNIKA 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 90 KB
UCHWAŁA NR VIII/51/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 PAŹDZIERNIKA 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 89 KB
UCHWAŁA NR VIII/50/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 PAŹDZIERNIKA 2019 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Rybczewice 176 KB
UCHWAŁA NR VIII/49/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 PAŹDZIERNIKA 2019 w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargę na Wójta Gminy Rybczewice 157 KB
UCHWAŁA NR VIII/48/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 PAŹDZIERNIKA 2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez GminęRybczewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 172 KB
UCHWAŁA NR VII/47/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 08 LIPCA 2019 w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargę na Wójta Gminy Rybczewice 161 KB
UCHWAŁA NR VII/46/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 08 LIPCA 2019 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy RYBCZEWICE 189 KB
UCHWAŁA NR VII/45/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 08 LIPCA 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 429 KB
UCHWAŁA NR VII/44/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 08 LIPCA 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 673KB
UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 25 CZERWCA 2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2019 roku. 209KB
UCHWAŁA NR VI/42/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 25 CZERWCA 2019 w sprawie wspólnej obsługi finansowo - księgowej 93KB
UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 25 CZERWCA 2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 90KB
UCHWAŁA NR VI/40/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 25 CZERWCA 2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2018 rok 89KB
UCHWAŁA NR VI/39/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 25 CZERWCA 2019 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybczewice za 2018 rok 88KB
UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 MAJA 2019 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2019 roku. 227KB
UCHWAŁA NR V/37/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 MAJA 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 89KB
UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 MAJA 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 88KB
UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 MAJA 2019 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Rybczewice 192KB
UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 MAJA 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 436KB
UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 MAJA 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 849KB
UCHWAŁA NR IV/31/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 25 LUTEGO 2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Rybczewice 94KB
UCHWAŁA NR IV/30/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 25 LUTEGO 2019 w sprawie funduszu sołeckiego 85KB
UCHWAŁA NR IV/29/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 25 LUTEGO 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 438KB
UCHWAŁA NR IV/28/2019 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 25 LUTEGO 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 702KB
Kategoria: Uchwały z 2018 roku
UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 GRUDNIA 2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminnych nieruchomości 89KB
UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 GRUDNIA 2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 96KB
UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 GRUDNIA 2018 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 188kb
UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 GRUDNIA 2018 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 176KB
UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 GRUDNIA 2018 w sprawie określenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Oświaty. 93KB
UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 GRUDNIA 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 87KB
UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 GRUDNIA 2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 610KB
UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 GRUDNIA 2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2019 935KB
UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 GRUDNIA 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 435KB
UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 GRUDNIA 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 656KB
UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 GRUDNIA 2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Rybczewice 177KB
UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 GRUDNIA 2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rybczewice na rok 2019 190KB
UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 LISTOPADA 2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych 87KB
UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 LISTOPADA 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 439KB
UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 LISTOPADA 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 709KB
UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 LISTOPADA 2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2019 96KB
UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 LISTOPADA 2018 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2019 296KB
UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 LISTOPADA 2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok 90KB
UCHWAŁA NR I/9/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 20 LISTOPADA 2018 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów 89KB
UCHWAŁA NR I/8/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 20 LISTOPADA 2018 w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 90KB
UCHWAŁA NR I/7/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 20 LISTOPADA 2018 w sprawie ustalenia diet dla radnych 86KB
UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 20 LISTOPADA 2018 w sprawie określenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu Inwestycji i Mienia Komunalnego 93KB
UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 20 LISTOPADA 2018 w sprawie określenia składu osobowego Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji 92KB
UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 20 LISTOPADA 2018 w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 91KB
UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 20 LISTOPADA 2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rybczewice 90KB
UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 20 LISTOPADA 2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybczewice 87KB
UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 20 LISTOPADA 2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rybczewice 87KB
UCHWAŁA NR XLIII/212/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 8 LISTOPADA 2018 w sprawie umiejscowienia obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości i posadzenie Dębów Niepodległości. 95KB
UCHWAŁA NR XLIII/211/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 8 LISTOPADA 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/190/2010 Rady Gminy Rybczewice z dnia 9 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy. 104KB
UCHWAŁA NR XLI/208/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 WRZEŚNIA 2018 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie gm. Rybczewice. 96KB
UCHWAŁA NR XLI/207/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 WRZEŚNIA 2018 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. gen. Józefa Sobiesiaka w Rybczewicach 94KB
UCHWAŁA NR XLI/206/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 WRZEŚNIA 2018  zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 438KB
UCHWAŁA NR XLI/205/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 WRZEŚNIA 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 744KB
UCHWAŁA NR XL/204/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 18 CZERWCA 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 88KB
UCHWAŁA NR XL/203/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 18 CZERWCA 2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych 164KB
UCHWAŁA NR XL/202/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 18 CZERWCA 2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Rybczewice 93KB
UCHWAŁA NR XL/201/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 18 CZERWCA 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 432KB
UCHWAŁA NR XL/200/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 18 CZERWCA 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 727KB
UCHWAŁA NR XL/199/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 18 CZERWCA 2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rybczewice 92KB
UCHWAŁA NR XL/198/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 18 CZERWCA 2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 90KB
UCHWAŁA NR XL/197/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 18 CZERWCA 2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2017 rok 89KB
UCHWAŁA NR XXXIX/196/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 KWIETNIA 2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2018 roku. 230KB
UCHWAŁA NR XXXIX/195/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 KWIETNIA 2018 w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w zarządzie Gminy Rybczewice„ 244KB
UCHWAŁA NR XXXIX/194/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 KWIETNIA 2018 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Rybczewice 94KB
UCHWAŁA NR XXXIX/193/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 KWIETNIA 2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rybczewice 91KB
UCHWAŁA NR XXXIX/192/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 KWIETNIA 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 433KB
UCHWAŁA NR XXXIX/191/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 27 KWIETNIA 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 641KB
UCHWAŁA NR XXXVIII/190/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2018 roku. 390KB
UCHWAŁA NR XXXVIII/189/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Rybczewice na stałe obwody głosowania oraz ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 170KB
UCHWAŁA NR XXXVIII/188/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Rybczewice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 178KB
UCHWAŁA NR XXXVIII/187/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 435KB
UCHWAŁA NR XXXVIII/186/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 408KB
UCHWAŁA NR XXXVII/185/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych. 181KB
UCHWAŁA NR XXXVII/184/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 367KB
UCHWAŁA NR XXXVII/183/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania inwestycyjnego. 93KB
UCHWAŁA NR XXXVII/182/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie funduszu sołeckiego. 84KB
UCHWAŁA NR XXXVII/181/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 426KB
UCHWAŁA NR XXXVII/180/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 659KB
Kategoria: Uchwały z 2017 roku
UCHWAŁA NR XXXVI/179/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 595KB
UCHWAŁA NR XXXVI/178/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2018. 792KB
UCHWAŁA NR XXXV/177/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargę na Wójta Gminy Rybczewice. 161KB
UCHWAŁA NR XXXV/176/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Rybczewice. 176KB
UCHWAŁA NR XXXV/175/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rybczewice na rok 2018. 193KB
UCHWAŁA NR XXXV/174/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 419KB
UCHWAŁA NR XXXV/173/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 674 KB
UCHWAŁA NR XXXIV/172/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXIII/165/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rybczewice na lata 2017 - 2023. 91KB
UCHWAŁA NR XXXIV/171/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomośc ina terenie gminy Rybczewice. 92KB
UCHWAŁA NR XXXIV/170/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2018.
96KB
UCHWAŁA NR XXXIV/169/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2018. 267KB

UCHWAŁA NR XXXIV/168/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.
91KB
UCHWAŁA NR XXXIV/167/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjamipozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 178KB
UCHWAŁA NR XXXIV/166/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowejw Rybczewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rybczewicach Drugich 93KB
UCHWAŁA NR XXXIII/165/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjecia Lokalnego programu rewitalizacji Gminy Rybczewice na lata 2017-2023 87KB
UCHWAŁA NR XXXIII/164/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 422KB
UCHWAŁA NR XXXIII/163/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 628KB
UCHWAŁA NR XXXII/162/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE  z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania i zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów , kwater i cmentarzy wojennych na terenie gminy Rybczewice. 88 KB
UCHWAŁA NR XXXII/161/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE  z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 248 KB
UCHWAŁA NR XXXII/160/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 16 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 414 KB
UCHWAŁA NR XXXII/159/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE  z dnia 16 października 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 661 KB
UCHWAŁA NR XXXI/158/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 414 KB
UCHWAŁA NR XXXI/157/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 457
UCHWAŁA NR XXX/156/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 299/1 położonej w Stryjnie Kolonii. 94 KB
UCHWAŁA NR XXX/155/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Rybczewice do projektu partnerskiego „ Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego Szlaku Jana III Sobieskiego na pograniczu polsko – ukraińskim” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014 - 2020 95 KB
UCHWAŁA NR XXX/154/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia
2019 r.
257 KB
UCHWAŁA NR XXX/153/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
91 KB
UCHWAŁA NR XXX/152/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 411 KB
UCHWAŁA NR XXX/151/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 710 KB
UCHWAŁA NR XXX/1150/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 90 KB
UCHWAŁA NR XXX/149/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE  z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2016 rok. 89 KB
UCHWAŁA NR XXIX/148/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE  z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rybczewice. 92 KB
UCHWAŁA NR XXVIII/147/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice
w 2017 roku.
230 KB
UCHWAŁA NR XXVIII/146/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat z możliwością przedłużenia na następne lata w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 299/1 położonej w Stryjnie Kolonii. 93 KB
UCHWAŁA NR XXVIII/145/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rybczewice na lata 2017- 2022. 91 KB
UCHWAŁA NR XXVIII/144/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 415 KB
UCHWAŁA NR XXVIII/143/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 709 KB
UCHWAŁA NR XXVII/142/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybczewice. 246 KB
UCHWAŁA NR XXVII/141/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania  sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego , wprowadzonego ustawą -  Prawo oświatowe na okres  od dnia 1.09 2017  r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz plan sieci publicznych osmioletmnich  szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Gmine Rybczewice  od dnia 1 wrzesnia 2019 r.  658 KB
UCHWAŁA NR XXVII/140/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  do szkoły podstawowej i ich wartości punktowej. 93 KB
UCHWAŁA NR XXVII/139/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE  z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalernia kryteriów lokalnych i ich wartości publicznej. 91 KB
UCHWAŁA NR XXVI/138/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE  z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie funduszu sołeckiego. 87 KB
UCHWAŁA NR XXVI/137/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE  z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały  nr XXXiV/190/2010 RADY GMINY RYBCZEWICE  z dnia 9  września 2010 r. w sprawie uchwalenia statusu gminy. 92 KB
UCHWAŁA NR XXVI/136/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE  z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
546 KB
UCHWAŁA NR XXVI/135/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE  z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie okreslenia wymagań jakie powinien spełniac przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzentami, prowadzednia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 
99 KB
UCHWAŁA NR XXVI/134/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 446 KB
UCHWAŁA NR XXVI/133/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 lutego 2017 r. sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017. 537 KB
UCHWAŁA NR XXV/132/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
969 KB
UCHWAŁA NR XXV/131/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2017 r. 692 KB
Kategoria: Uchwały z 2016 roku 
UCHWAŁA NR XXIV/130/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. 181 KB
UCHWAŁA NR XXIV/129/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dla Gminy Rybczewice. 176 KB
UCHWAŁA NR XXIV/128/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rybczewice na rok 2017. 197 KB
UCHWAŁA NR XXIII/127/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 419 KB
UCHWAŁA NR XXIII/126/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 629 KB
UCHWAŁA NR XXII/125/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2017. 245 KB
UCHWAŁA NR XXII/124/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Rybczewice. 98 KB
UCHWAŁA NR XXII/123/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2017. 100 KB
UCHWAŁA NR XXII/122/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok. 96 KB
UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 421 KB
UCHWAŁA NR XXII/120/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 616 KB
UCHWAŁA NR XXI/119/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości usług publicznych w województwie lubelskim poprzez modernizację i rozbudowę systemów informatycznych
powiatu świdnickiego, powiatu bialskiego oraz gmin Głusk, Kamień, Kamionka, Mełgiew i Rybczewice”
102 KB
UCHWAŁA NR XXI/118/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej położonej we wsi Pilaszkowice Pierwsze. 94 KB
UCHWAŁA NR XXI/117/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stryjno Pierwsze. 94 KB
UCHWAŁA NR XXI/116/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 423 KB
UCHWAŁA NR XXI/115/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 502 KB
UCHWAŁA NR XXI/114/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 101 KB
UCHWAŁA NR XXI/113/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym 94 KB
UCHWAŁA NR XX/112/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 419 KB
UCHWAŁA NR XIX/111/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania inwestycyjnego 99 KB
UCHWAŁA NR XIX/110/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 415 KB
UCHWAŁA NR XIX/109/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 573 KB
UCHWAŁA NR XVIII/108/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości – działki nr ew. 608/2 położonej w Rybczewicach dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Świdniku prowadzi księgę wieczystą KW LU1I/00158779/1 99 KB
UCHWAŁA NR XVIII/107/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 96 KB
UCHWAŁA NR XVIII/106/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 101 KB
UCHWAŁA NR XVIII/105/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/130/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
97 KB
UCHWAŁA NR XVIII/104/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rybczewice i zagospodarowania tych odpadów 108 KB
UCHWAŁA NR XVIII/103/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 290 KB
UCHWAŁA NR XVIII/102/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybczewice. 244 KB
UCHWAŁA NR XVIII/101/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świdniku na uchwałę Rady Gminy Rybczewice Nr XXIII/144/2013 Rady Gminy Rybczewice z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybczewice
168 KB
UCHWAŁA NR XVIII/100/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 98 KB
UCHWAŁA NR XVIII/99/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 417 KB
UCHWAŁA NR XVIII/98/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 623 KB
UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 97 KB
UCHWAŁA NR XVIII/96/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2015 rok 96 KB
UCHWAŁA NR XVII/95/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 414 KB
UCHWAŁA NR XVII/94/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  578 KB
UCHWAŁA NR XVII/93/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego 99 KB
UCHWAŁA NR XVI/92/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/10/2014 Rady Gminy Rybczewice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rybczewice 95 KB
UCHWAŁA NR XVI/91/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2016 roku 227 KB
UCHWAŁA NR XVI/90/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego 98 KB
UCHWAŁA NR XVI/89/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 95 KB
UCHWAŁA NR XVI/88/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 99 KB
UCHWAŁA NR XVI/87/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 12 maja 2016 r.w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 11 541 KB
UCHWAŁA NR XVI/86/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 12 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 417 KB
UCHWAŁA NR XVI/85/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 606 KB
UCHWAŁA NR XV/84/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie funduszu sołeckiego 91 KB
UCHWAŁA NR XV/83/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 414 KB
UCHWAŁA NR XV/82/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 572 KB
UCHWAŁA NR XIV/81/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Rybczewice. 87 KB
UCHWAŁA NR XIV/80/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 985 KB
UCHWAŁA NR XIV/79/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2016 663 KB
Kategoria: Uchwały z 2015 roku 
UCHWAŁA NR XIII/78/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 89 KB
UCHWAŁA NR XIII/77/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 179 KB
UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 408 KB
UCHWAŁA NR XIII/75/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 417 KB
UCHWAŁA NR XIII/73/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybczewice na rok 2016 90 KB
UCHWAŁA NR XIII/73/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybczewice na rok 2016. 197 KB
UCHWAŁA NR XII/72/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiacej własność Gminy Rybczewice 91 KB
UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w dokumencie „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Rybczewice" 2 683 KB
UCHWAŁA NR XII/70/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Rybczewice" 2 664 KB
UCHWAŁA NR XII/69/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 933 KB
UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej 87 KB
UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2016 223 KB
UCHWAŁA NR XII/66/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Rybczewice 95 KB
UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2016 95 KB
UCHWAŁA NR XII/64/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego 89 KB
UCHWAŁA NR XII/63/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok 92 KB
UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 406 KB
UCHWAŁA NR XII/61/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 411 KB
UCHWAŁA NR XI/60/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 401 KB
UCHWAŁA NR XI/59/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 496 KB
UCHWAŁA NR XI/58/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 95 KB
UCHWAŁA NR XI/57/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 94 KB
UCHWAŁA NR X/56/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 8 września 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach 153 KB
UCHWAŁA NR X/55/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Rybczewice położonego w Rybczewicach Drugich nr 119 92 KB
UCHWAŁA NR X/54/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 będącego własnością Gminy Rybczewice położonego w Rybczewicach Drugich nr 119 92 KB
UCHWAŁA NR X/53/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 8 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 398 KB
UCHWAŁA NR X/52/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 393 KB
UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 6 574 KB
UCHWAŁA NR IX/50/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 400 KB
UCHWAŁA NR VIII/49/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 403 KB
UCHWAŁA NR VIII/48/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 449 KB
UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rybczewice. 96 KB
UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rybczewice. 91 KB
UCHWAŁA NR VIII/45/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 91 KB
UCHWAŁA NR VII/44/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 401 KB
UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 385 KB
UCHWAŁA NR VII/42/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 88 KB
UCHWAŁA NR VII/41/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2014 rok. 88 KB
UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 299/1 położonej w Stryjnie Kolonii. 92 KB
UCHWAŁA NR VI/39/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/7/2014 Rady Gminy Rybczewice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 94 KB
UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2014 Rady Gminy Rybczewice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego. 93 KB
UCHWAŁA NR VI/37/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2015 roku. 153 KB
UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Rybczewice".  197 KB
UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Rybczewice.  84 KB
UCHWAŁA NR VI/34/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Pilaszkowice Drugie. 91 KB
UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz w Zespole Wychowania Przedszkolnego Ekoludek prowadzonych przez Gminę Rybczewice. 93 KB
UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego maksymalnego dodatku mieszkaniowego obowiązującego na terenie gminy Rybczewice. 88 KB
UCHWAŁA NR V/31/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu. 89 KB
UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów, kwater i cmentarzy wojennych na terenie gminy Rybczewice. 90 KB
UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 192 KB
UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego. 86 KB
UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 404 KB
UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 497 KB
UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 412 KB
UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2015 590 KB
Kategoria: Uchwały z 2014 roku - nowej kadencji
UCHWAŁA NR III/23/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uznania za uzasadnioną skargę na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcacych, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. 206 KB
UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/190/2010 Rady Gminy Rybczewice z dnia 9 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy. 100 KB
UCHWAŁA NR III/21/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybczewice na rok 2015. 196 KB
UCHWAŁA NR III/20/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 402 KB
UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 342 KB
UCHWAŁA NR II/18/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. 194 KB

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.

91 KB

UCHWAŁA NR II/16/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.

219 KB

UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2015.

92 KB

UCHWAŁA NR II/14/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2015 r.

89 KB

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 r.

90 KB

UCHWAŁA NR II/12/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybczewice.

90 KB

UCHWAŁA NR I/11/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie budowy pomnika Pamięci Powstańców Styczniowych.

442 KB

UCHWAŁA NR I/10/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rybczewice.

88 KB

UCHWAŁA NR I/9/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

90 KB

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych.

86 KB

UCHWAŁA NR I/7/2014RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska.

92 KB

UCHWAŁA NR I/6/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

92 KB

UCHWAŁA NR I/5/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu Inwestycji i Mienia Komunalnego.

91 KB

UCHWAŁA NR I/4/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

90 KB

UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/190/2010 Rady Gminy Rybczewice z dnia 9 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

99 KB

UCHWAŁA NR I/2/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybczewice.

86 KB

UCHWAŁA NR I/1/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rybczewice.

87 KB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2014 roku - poprzedniej kadencji
Uchwały z roku 2014
 7.09 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2013 roku
Uchwały z roku 2013  7.98 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2012 roku
Uchwały z roku 2012  11.2 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2011 roku
Uchwały z roku 2011  16.3 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2010 roku
Uchwały z roku 2010  4.44 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2009 roku
Uchwały z roku 2009  6.36 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2008 roku
Uchwały z roku 2008  6.30 MB

Metryka strony:

Osoba publikująca: Marcin Kucharski
Data publikacji: 03.01.2023
Autor dokumentu: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 08.09.2017
Dokument oglądany razy: 13 304

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski