Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.12.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana komisji

Komisje Rady Gminy

Komisje Rady Gminy zaliczane są do jej wewnętrznych organów. Rada Gminy w drodze uchwały powołuje komisje stałe i doraźne, przeznaczone do wykonania określonych zadań. Ustala też liczbę członków komisji, ich skład oraz określa przedmiotowy zakres ich działania. W skład każdej komisji wchodzą przewodniczący komisji, zastępca przewodniczącego oraz członkowie. Przewodniczący komisji wybierani i odwoływani są w drodze uchwały przez Radę Gminy.

Komisje stałe podejmują i realizują wszystkie przedsięwzięcia służące wykonaniu zadań Rady oraz zadania przez nią zlecone. Do głównych zadań komisji stałych należy:

 • sprawowanie nadzoru w zakresie spraw, do których komisja została powołana;
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę i Wójta;
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał;
 • Sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady przez Wójta, w ramach kompetencji komisji;
 • współdziałanie komisji w przypadku rozpatrywania zadań wspólnych dla komisji, poprzez wspólne posiedzenia oraz podejmowanie wspólnych wniosków i opinii;
 • współpraca z komisjami sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego. Komisje pracują zgodnie z przedłożonym Radzie rocznym planem pracy na jawnych posiedzeniach.

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Jej kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, w jej obecny skład wchodzi 15 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich przez uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy.

Rada Gminy obraduje na sesjach rady zwoływanych przez jej przewodniczącego. Obsługę administracyjną Rady, Radnych i komisji rady oraz sesji zapewnia Wójt Gminy.

Komisja Rewizyjna.

 • Paweł Bochyński - Przewodniczący
 • Henryk Rybak
 • Marek Mołdoch
 • Lech Kutrzepa
 • Marek Wac

Komisja ds. Budżetu Inwestycji i Mienia Komunalnego.

 • Lech Kutrzepa - Przewodniczący
 • Mateusz Wawrzycki
 • Elżbieta Pasierbik
 • Marek Wac
 • Grzegorz Połeć
 • Tomasz Sobiesiak

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

 • Grzegorz Połeć - Przewodniczący
 • Marek Mołdoch
 • Małgorzata Suszek
 • Henryk Rybak
 • Henryk Kwiatosz

Komisja ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska.

 • Mariusz Skrzypczak - Przewodniczący
 • Mirosław Zając
 • Henryk Kwiatosz
 • Paweł Bochyński
 • Marek Wac
 • Mateusz Wawrzycki

Metryka strony:

Osoba publikująca: Marcin Kucharski
Data publikacji: 17.12.2014
Autor dokumentu: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 17.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 446

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski